Säännöt

I Nimi ja kotipaikka

1 §
Yhdistyksen nimi on Lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistys – Föreningen för barnneurologisk habilitering ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja sen toimialueena on koko maa.

II Tarkoitus ja toiminta

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia lastenneurologisesta kuntoutuksesta kiinnostuneiden terapeuttien ja muiden ammattihenkilöiden yhdyssiteenä sekä seurata ja kehittää alan kotimaista ja kansainvälistä koulutus-, yhteistyö-, tutkimus- ja terapiatyötä.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

 • harjoittaa jäsenistönsä keskuudessa ja sen ulkopuolella yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää tiedotus- ja julkaisutoimintaa,
 • järjestää tiedotus- ja opintotilaisuuksia sekä antaa lausuntoja lastenneurologiseen kuntoutukseen ja terapiaan liittyvissä kysymyksissä,
 • kantaa jäsenmaksuja ja ottaa vastaan testamentti- ja muita lahjoituksia sekä
 • tukea jäsentensä ammattitaidon kehittämistä jakamalla apurahoja.

4 §

Yhdistys voi liittyä jäseneksi sellaisiin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin, joihin kuuluminen edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. 

III Yhdistyksen jäsenyyttä koskevat määräykset

5 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee lastenneurologisesta kuntoutuksesta kiinnostunut terapeutti tai muu ammattihenkilö. Jäseneksi pyrkivän on jätettävä kirjallinen anomus yhdistyksen johtokunnalle, joka päättää jäsenyydestä. Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut ansiokkaasti yhdistyksen tarkoitusten toteuttamiseksi. Yhdistyksen johtokunta voi hyväksyä kannatusjäseneksi yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön. Jokainen varsinainen ja kannatusjäsen maksaa yhdistykselle vuosikokouksen kalenterivuodeksi määräämän jäsenmaksun. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

6 §

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroamisen katsotaan tapahtuneen silloin, kun ilmoitus asiasta on annettu. Johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai yhdistystä vahingoittavalla tavalla tai joka on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on sitoutunut yhdistykseen liittymällä. Eläkkeelle siirtyvä jäsen, joka on ollut jäsenenä viimeisen viiden vuoden ajan, vapautetaan jäsenmaksuista, kun hän eläkepäätöksen saatuaan hakee jäsenmaksuvapautta yhdistyksen johtokunnalta. Eläkeläisjäsen säilyttää äänioikeutensa yhdistyksen kokouksissa.

IV Toimielimet

7 §

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja toimeenpanovaltaa yhdistyksen johtokunta.

Yhdistyksen kokous

8 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Muita yhdistyksen kokouksia pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai johtokunta niin päättää tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä pyytää kirjallisesti johtokunnalta ilmoitetun asian käsittelemistä varten. Kokous on pidettävä viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun kokousta on asianmukaisesti pyydetty. 

9 §

Yhdistyksen kokousten tarkemman ajan ja paikan määrää johtokunta. Kokouskutsut on lähetettävä kirjallisesti yhdistyksen jäsenille vähintään viisitoista (15) päivää ennen kokousta. 

10 §

Yhdistyksen kokouksissa johtaa puhetta kokouksen valitsema puheenjohtaja. Yhdistyksen, kokouksissa jokaisella läsnäolevalla varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaali ja suljettu lippuäänestys ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänestys on suoritettava suljetuin lipuin, jos vähintään kaksi äänivaltaista kokouksen osanottajaa sitä pyytää. 

11 §

Yhdistyksen jäsenillä ja johtokunnalla on aloiteoikeus. Ne aloitteet, jotka on mainittava kokouskutsussa on jätettävä viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta. 

12 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja osanottajat.
 3. Käsitellään yhdistyksen vuosikertomus edelliselta vuodelta.
 4. Käsitellään edellisen vuoden varainhoitoa koskeva tilikertomus ja siihen liittyvä toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto.
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
 6. Valitaan joka toinen vuosi johtokunnan puheenjohtaja, häntä kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.
 7. Valitaan johtokunnan erovuoroisten tilalle kolme (3) tai neljä (4) varsinaista jäsentä ja heidän varajäsenensä.
 8. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä.
 9. Päätetään alkaneen vuoden toimintasuunnitelma.
 10. Käsitellään yhdistyksen tulo- ja menoarvio.
 11. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
 12. Käsitellään aloitteet ja johtokunnan niistä antamat lausunnot.
 13. Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat.

Yhdistyksen johtokunta

13 §

Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu vuosikokouksen kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja seitsemän (7) kahdeksi (2) vuodeksi valittua varsinaista jäsentä, joista puolet eroaa vuosittain, ensimmäisellä kerralla arvan perusteella. Vuosikokous valitsee kullekin varsinaiselle jäsenelle paitsi puheenjohtajalle henkilökohtaisen varajäsenen. Varajäsen eroaa päämiehensä myötä. 

14 §

Johtokunta on päätösvaltainen, kun neljä (4) sen jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mielipide, johon johtokunnan puheenjohtaja on yhtynyt. 

15 §

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin ja varainhoitajan johtokunta voi valita keskuudestaan tai ulkopuolelta.

16 §

Johtokunta kokoontuu silloin, kun puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kaksi (2) johtokunnan varsinaista jäsentä sitä vaatii. Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan koolle. 

17 §

Johtokunnan tehtävä on:

 1. Johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.
 2. Valvoa sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten noudattamista.
 3. Valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltäviksi tulevat asiat.
 4. Huolehtia yhdistyksen omaisuuden ja rahavarojen hoidosta.
 5. Pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa.
 6. Hyväksyä uudet jäsenet ja myöntää anomuksesta vapautus jäsenmaksusta eläkkeelle jääneelle jäsenelle.
 7. Päättää apurahojen myöntämisestä sääntöjen 3 §:n mukaisesti.

V Nimenkirjoittaminen

18 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, aina kaksi yhdessä. 

VI Toiminta- ja tilikausi, tilien tarkastus

19 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit tarkastaa kaksi (2) vuosikokouksen valitsemaa toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa, joille yhdistyksen tilit niihin kuuluvine asiakirjoineen on jätettävä viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. 

VII Sääntöjen muuttaminen

20 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vähintään 2/3 äänten enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä. Sääntöjen muutoksesta on mainittava kokouskutsussa. 

VIII Yhdistyksen purkaminen

21 §

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa (2) vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa on jäljelle jääneet varat luovutettava viimeisen kokouksen päätöksen perusteella käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksia edistävään toimintaan.

Tutustu yhdistyksen toimintaan

Lataa yhdistyksen pdf-muotoiset säännöt tästä.